MẪU DI CHÚC DÙNG VÀO VIỆC THỜ CÚNG, THỜ TỰ

Hiện nay, rất nhiều người lập di chúc có ý nguyện đưa một phần tài

CÔNG BỐ DI CHÚC VÀO THỜI ĐIỂM NÀO? THỦ TỤC THỰC HIỆN

Công bố di chúc vào thời điểm nào? Thủ tục thực hiện ra sao là