MẪU DI CHÚC KHÔNG CÓ NGƯỜI LÀM CHỨNG MỚI NHẤT


Thời gian gần đây, Trung tâm Di chúc Việt Nam nhận được rất nhiều câu hỏi của quý bạn đọc liên quan đến các vấn đề xoay quanh di chúc, ví dụ như: Di chúc không có người làm chứng có được công nhận hay không? Mẫu di chúc không có người làm chứng chuẩn hiện nay như thế nào? Quy trình lập di chúc không có người làm chứng ra sao? Hãy tham khảo bài viết dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp qua số: 0963.673.969 (Zalo) để được Luật sư thuộc Trung tâm di chúc tư vấn, hỗ trợ.   

Di chúc không có người làm chứng được công nhận không?

Tình huống.

Xin chào Trung tâm di chúc Việt Nam, tôi năm nay đã 82 tuổi, có một số tài sản bao gồm nhà và đất ở Phan Thiết. Nay tôi muốn lập di chúc bằng văn bản để  làm căn cứ chia các tài sản cho con cháu sau khi tôi qua đời nhưng tôi không nhờ được ai làm chứng cho di chúc của mình. Do đó, tôi thắc mắc là liệu di chúc không có người làm chứng có được công nhận không? Mong được tư vấn.

Trung tâm tư vấn.

Trước tiên xin cảm ơn ông/bà đã gửi nội dung câu hỏi cho Trung tâm di chúc Việt Nam. Về trường hợp của ông/bà, Trung tâm tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 628 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc không bắt buộc phải có người làm chứng. Ông/bà hoàn toàn có thể lựa chọn lập di chúc theo hình thức sau:

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 630, di chúc không có người làm chứng được được công nhận nếu như đáp ứng các nội dung dung sau:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
 • Đối với di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện trên.

Riêng trường hợp di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ bắt buộc phải có người làm chứng. Đồng thời phải lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Như vậy, ông/bà hoàn toàn có thể lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng nếu như ông/bà không thuộc trường hợp bị hạn chế về thể chất hoặc là người không biết chữ.

Mẫu di chúc không có người làm chứng mới nhất
Quý khách hàng cần tư vấn về thủ tục lập di chúc không có người làm chứng liên hệ Hotline: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn hỗ trợ.

Quy định pháp luật về di chúc không có người làm chứng

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Trường hợp lập loại di chúc này được quy định tại Điều 633 Bộ luật Dân sự. Cụ thể:

 • Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.
 • Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải đảm bảo người lập minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Lưu ý nội dung của di chúc phải ghi rõ:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản.

Ngoài ra, di chúc có thể có các nội dung khác. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu. Trường hợp di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người lập di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực

Loại di chúc này được quy định tại Điều 635 Bộ luật dân sự 2015. Theo đó, người lập di chúc có thể thực hiện công chứng di chúc tại cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc yêu cầu công chứng viên tới chỗ mình để lập di chúc. Cơ quan có thẩm quyền chứng thực di chúc là UBND cấp xã. Người thực hiện chứng thực là Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND và có đóng dấu của UBND. Thủ tục lập di chúc tại các cơ quan trên được quy định tại Điều 636.

Lưu ý: Điều 637 Bộ luật dân sự quy định những người sau đây không được phép thực hiện thủ tục công chứng/chứng thực di chúc:

 • Người thừa kế được xác định theo nội dung của di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
 • Người có cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.
 • Người có quyền, nghĩa vụ về tài sản có liên quan tới nội dung của bản di chúc thực hiện việc công chứng/chứng thực.

Quý khách hàng cần tư vấn về việc lập mẫu di chúc không có người làm chứng liên hệ Hotline: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn hỗ trợ.

Mẫu di chúc không có người làm chứng

Như đã phân tích, các mẫu di chúc không cần người làm chứng bao gồm di chúc không có người làm chứng, di chúc có công chứng và di chúc có chứng thực.

Nhìn chung, mẫu di chúc không có người làm chứng bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ tên, năm sinh, CCCD/CMND; hộ khẩu thường trú của người lập di chúc;
 • Danh sách các tài sản muốn phân chia theo di chúc;
 • Danh sách những người được hưởng di sản thừa kế và nội dung phân chia tài sản cho những người thừa kế;
 • Ghi thông tin của người quản lý di sản sau khi người lập di chúc qua đời. (Các thông tin bao gồm: Họ tên, năm sinh, CCCD/CMND; hộ khẩu thường trú);
 • Thể hiện mong muốn những người được nhận tài sản cùng những người khác phải tôn trọng và thực hiện phân chia di sản thừa kế theo ý nguyện của người lập;
 • Khẳng định di chúc được lập theo đúng ý nguyện, tự nguyện lập trong trạng thái minh mẫn, tỉnh táo;
 • Người lập ký và ghi rõ họ tên, hoặc điểm chỉ vào di chúc.

Tham khảo mẫu di chúc không có người làm chứng (viết tay).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

DI CHÚC

– Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;

– Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …… tại …………………………………………………………………………

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi là chủ sở hữu, chủ sử dụng các tài sản gồm:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi được quyền lập di chúc để thể hiện ý chí của mình, nhằm chuyển giao tài sản của tôi cho người khác sau khi chúng tôi chết.

Vì vậy:

Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt các tài sản nêu trên đây sau khi tôi qua đời.

Do tuổi đã cao nên tôi nhờ người đánh máy lại toàn bộ nội dung Di chúc này.

Nội dung định đoạt di chúc như sau:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bản Di chúc này là sự thể hiện chính xác về nội dung ý nguyện của tôi, do tôi tự nguyện lập trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị cưỡng ép hay bất kỳ một sự áp đặt, đe dọa, lừa dối nào.

Tôi tự nguyện ký tên, điểm chỉ vào bản Di chúc để làm bằng chứng.

Bản Di chúc này gồm … trang, có giá trị thay thế toàn bộ các di chúc đã lập trước đó.

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

Người làm chứng              Người lập di chúc

Ngoài ra, chúng tôi chuyên cung cấp các mẫu đơn chuẩn quy định, Quý bạn đọc có thể đặt hàng theo link sau: https://shp.ee/odblpdr. Hoặc liên hệ trực tiếp qua Hotline: 0963.673.969 (Zalo) để được hỗ trợ.

Tham khảo mẫu di chúc công chứng sau.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, trước mặt Công chứng viên Văn phòng công chứng ………………………………………………………….

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo, không bị bất kỳ một sự ép buộc hoặc lừa dối nào, tôi đã tuyên bố nội dung của di chúc trước Công chứng viên, Công chứng viên đã cho đánh máy bản di chúc của tôi với nội dung như sau:

 • Về tài sản:

Tôi là chủ sở hữu, chủ sử dụng các tài sản gồm:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Tôi cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đã cung cấp liên quan đến việc lập di chúc này.
 • Nội dung di chúc:

Bằng di chúc này, tôi tuyên bố: Sau khi tôi chết, theo ý nguyện tôi đồng ý để lại tài sản nêu trên cho:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cụ thể như sau: ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi tôi chết những người có thông tin nêu trên được thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để nhận tài sản nêu trên.

Trên đây là toàn bộ nội dung Di chúc của tôi, nội dung của bản Di chúc này đã được tôi suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng.

Tôi lập Di chúc này trong lúc tôi hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt không bị ai đe dọa hoặc ép buộc hay lừa dối.

Tôi đã tự đọc lại và nghe công chứng viên đọc lại bản Di chúc này; được nghe công chứng viên giải thích rõ các quy định của pháp luật về việc thừa kế theo Di chúc.

Tôi công nhận toàn bộ nội dung Di chúc hoàn toàn đầy đủ, chính xác và đúng với ý nguyện của tôi.

Tôi ký tên và điểm chỉ dưới đây làm bằng chứng./.

   Người lập di chúc

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm ………  tại trụ sở Văn phòng công chứng ……………………………………………… địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi: ………………………. – Công chứng viên, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật,

CHỨNG NHẬN:

 Di chúc này được lập bởi:

Ông/ bà ………………………………………., sinh năm ………, Căn cước công dân số ……………………………………….. do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày ………………………; Nơi thường trú tại:…………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Ông/bà …………………………………… đã tự nguyện lập Di chúc này;

– Tại thời điểm ký và điểm chỉ vào Di chúc này, Ông/bà ………………………………. có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép;

– Ông/ bà ………………………………… cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đã cung cấp liên quan đến việc lập di chúc này.

– Mục đích, nội dung của di chúc không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– Ông/bà ………………………………… đã tự đọc lại, đồng ý toàn bộ nội dung, đã ký vào từng trang và điểm chỉ vào Di chúc này trước mặt tôi; chữ ký và dấu điểm chỉ trong Di chúc đúng là chữ ký và dấu điểm chỉ của ông/bà …………………………………;

– Văn bản công chứng này được lập thành …… bản chính, mỗi bản chính gồm …… tờ, …….. trang, có giá trị pháp lý như nhau, người yêu cầu công chứng giữ ……. bản chính; 01 (một) bản chính lưu tại Văn phòng Công chứng.

Số Công chứng: ……………………………..; Quyển số: ……………………………………

                                                                 CÔNG CHỨNG VIÊN

Cách viết di chúc không có người làm chứng

Cách viết di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

Người lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng thực hiện viết theo các bước sau:

 • Bước 1: Tham khảo các mẫu di chúc
 • Bước 2: Chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến nhân thân, giấy tờ về tài sản;
 • Bước 3: Chuẩn bị các nội dung di chúc đảm bảo đúng không trái quy định pháp luật;
 • Bước 4: Ký tên, điểm chỉ vào di chúc.
 • Bước 5: Bảo quản, lưu trữ di chúc.

Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn chi tiết cách viết di chúc.

Cách viết di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực.

 • Bước 1. Lựa chọn đơn vị công chứng uy tín. Để tiến hành công chứng di chúc, người có di chúc nên lựa chọn một Văn phòng công chứng hợp pháp, uy tín và tin cậy hoặc Phòng công chứng do Ủy ban nhân dân quận/huyện thành lập. Hoặc liên hệ trực tiếp với Luật sư thuộc Trung tâm di chúc để được hỗ trợ lập di chúc công chứng an toàn, bảo mật.
 • Bước 2. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Để công chứng di chúc, người lập di chúc cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ như phiếu yêu cầu; dự thảo di chúc; giấy tờ chứng minh về nhân thân, tài sản;…
 • Bước 3. Nộp hồ sơ. Người yêu cầu công chứng di chúc chuẩn bị các giấy tờ ở trên. Và mang đến Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng. Ngoài ra người yêu cầu cũng có thể công chứng tại nhà. Liên hệ với Luật sư di chúc theo số điện thoại 0963.673.969 (Zalo) để được hỗ trợ nộp hồ sơ tại nhà.
 • Bước 4: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, kiểm tra dự thảo di chúc.
 • Bước 5: Ký chứng nhận.
 • Bước 6: Trả kết quả công chứng. Sau khi người yêu cầu công chứng đã hoàn tất ký/điểm chỉ vào từng trang di chúc. Công chứng viên hoàn tất kiểm tra, đối chiếu thông tin, nội dung di chúc. Thời gian thực hiện công chứng bản di chúc là 02 ngày. Nếu nội dung di chúc phức tạp thì kéo dài đến 10 ngày làm việc.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về di chúc không có người làm chứng vui lòng liên hệ theo Hotline: 0963.673.969 (Zalo)

Quy trình lập di chúc không có người làm chứng

Tình huống.

Chào Trung tâm di chúc, Tôi là Nguyễn Hữu T hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng, tôi có vài mảnh đất tuy nhiên một số thì đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn một số thì chưa có. Hiện nay tôi có nguyện vọng làm di chúc để lại cho các con nhưng tôi không thể nhờ ai làm chứng được thì phải thực hiện như thế nào tại Trung tâm di chúc Việt Nam?

Trung tâm di chúc tư vấn.

Trung tâm di chúc xin cảm ơn câu hỏi của ông T. Trường hợp của ông T muốn lập di chúc nhưng không có người làm chứng, thì có thể lựa chọn lập di chúc không có người làm chứng, di chúc có công chứng hoặc di chúc có chứng thực. Ông T có thể tham khảo các bước thực hiện sau tại Trung tâm di chúc:

 • Bước 1: Liên hệ để được tư vấn phương án lập di chúc qua số: 0963.673.969 (Zalo) Luật sư hỗ trợ miễn phí;
 • Bước 2: Trung tâm tiếp nhận thông tin vụ việc, yêu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ, quy định pháp luật, lên phương án giải quyết;
 • Bước 4: Soạn thảo văn bản theo yêu cầu của khách hàng. Đảm bảo về nội dung và hình thức của di chúc công chứng đáp ứng quy định pháp luật;
 • Bước 5: Hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ.

Khách hàng đăng ký thủ tục làm di chúc tại Trung tâm Di chúc Việt Nam sẽ được hỗ trợ tư vấn, giải đáp tất cả các vướng mắc liên quan đến pháp luật thừa kế, di chúc. Tư vấn phương án tối ưu nhất để đảm bảo tài sản của mình được định đoạt đúng mục đích, nguyện vọng.

Luật sư tư vấn, soạn thảo di chúc không có người làm chứng.

Hiện nay Trung tâm di chúc đang triển khai dịch vụ tư vấn, hỗ trợ lập di chúc không có người làm chứng. Quý khách hàng cần hỗ trợ làm di chúc có thể thực hiện theo quy trình như sau:

 • Bước 1: Liên hệ để được tư vấn phương án lập di chúc qua số: 0963.673.969 (Zalo). Luật sư hỗ trợ miễn phí.
 • Bước 2: Đăng ký, lựa chọn dịch vụ soạn thảo, lập di chúc. Hình thức di chúc theo khả năng và nhu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Xác nhận tạm ứng phí. Cung cấp thông tin, tài liệu để Luật sư triển khai công việc;
 • Bước 4: Tiếp nhận, rà soát lại nội dung dự thảo của di chúc;
 • Bước 5: Tiến hành ký, lưu trữ di chúc theo yêu cầu.

Trung tâm di chúc là đơn vị có chuyên môn trong lĩnh vực di chúc tại Việt Nam. Trung tâm Di chúc trực thuộc Công ty Luật TNHH Luật Hùng Bách. Đây là tổ chức hành nghề Luật sư uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ Luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm chuyên môn, chúng tôi có thể tham gia bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trên nhiều lĩnh vực.

Hiện nay, chúng tôi có hệ thống Văn phòng tại Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh… Và đội ngũ cán bộ phụ trách khu vực có thể hỗ trợ khách hàng trên cả nước.

Quý khách hàng cần tư vấn về mẫu di chúc không có người làm chứng liên hệ Hotline: 0963.673.969 (Zalo).

Liên hệ tư vấn lập di chúc đúng quy định.

Trung tâm di chúc Việt Nam cung cấp các dịch vụ Tư vấn pháp luật về thừa kế. Chúng tôi có đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý có chuyên môn sâu và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực thừa kế, đất đai. Do đó, Trung tâm di chúc luôn sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề cho khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng cung cấp các dịch vụ khác có liên quan như:

 • Dịch vụ Luật sư, Công chứng,
 • Thừa phát lại, lập vi bằng,
 • Giám định chữ ký…

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng các Dịch vụ của Trung tâm vui lòng liên hệ:

Trân trọng!

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *